ابر عاشقانه های عشقی

شما اجازه کپی مطالب و عکس ها رو دارید

........................................................................................................................

مطلب شماره 1

 

کــــاش جایــــی برویــــم …!

تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد ..

کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد :

پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا …………!

......................................................................................................................

 

 مطلب شماره2

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

......................................................................................................................

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید